Kako na hitro zapraviti bogato podjetje?

Finančni instrumenti so v glavnem terjatve in obveznosti.

Izpeljani finančni instrumenti so tipičen primer, kako lahko v trenutku zapravite bogato podjetje. Iz slovenske prakse vidimo, da se to da tudi drugače, ampak pri izpeljanih finančnih instrumentih se lahko sklicujemo na pripravništvo.

Finančni instrumenti so v glavnem terjatve in obveznosti.

Res samo terjatve in obveznosti, samo kaj ko jih je toliko vrst in toliko različnih namenov sklepanja, da vsak zahteva sebi primerno obravnavo. Dinamit je bil razvit za mir, najbolj pa ga poznamo po vojnah. Izpeljani finančni instrumenti (IFI) so nastali z namenom varovanja ali zavarovanja donosa iz osnovne dejavnosti.

Ko smo izpostavljeni tveganju spremembe deviznega tečaja ali cene blaga, si lahko z IFI pomagamo, da ceno blaga ali valute, ki jo bomo potrebovali v prihodnosti, dogovorimo danes. S tem si "zaklenemo" kalkulacijo in zagotovimo donos iz dejavnosti, hkrati pa odpravimo dejavnike tveganja, na katere ne moremo vplivati, kot sta devizni tečaj in cene blaga na borzi.

Težave so nastale, ko smo z IFI trgovali, zapravili smo podjetje, ne samo donos iz dejavnosti. Pri varovanju z IFI zapiramo tveganja, pri trgovanju z njimi pa jih odpiramo. Za sklepanje IFI ne potrebujemo veliko denarja. Potrebujemo le nekaj odstotkov glavnice oziroma osnove, ki jo bomo izmenjali ob zapadlosti, spremembe tečajev tako lahko nekajkrat presegajo potreben vložek. IFI so tipičen primer, kako lahko v trenutku zapravite bogato podjetje.

Za sklepanje poslov z IFI so potrebni sorazmerno zanemarljivi zneski v primerjavi s finančnimi posledicami ob zapadlosti IFI v poravnavo. Če se ob sklepanju poslov z IFI ne zavedamo možnih posledic, so te lahko katastrofalne. Iz slovenske prakse vidimo, da se to da tudi drugače, ampak pri IFI se lahko sklicujemo na pripravništvo. Pripravništvo zato, ker so standardi poročanja in evidentiranja o njihovi uporabi novi in manj poznani, tudi "strokovni" javnosti. Nadzorniki in revizorji pa še pred kratkim "mrtvo hladni", revizorji so še vedno.

Kaj so finančni instrumenti in kaj z njimi?

Finančni instrument je vsaka pogodba, na podlagi katere nastaneta finančno sredstvo enega podjetja in finančni dolg ali kapitalski instrument drugega podjetja. Taka je definicija po računovodskih standardih. Torej, zalog in osnovnih sredstev po definiciji ne moremo všteti med finančne instrumente.

Pomembno je, da finančni instrumenti nastanejo na podlagi pogodbe oziroma dogovora ali akta o ustanovitvi, nikakor pa ne s prisilo, zato obveznosti iz davkov niso finančni instrumenti. Finančni instrumenti v naši bilanci so odsev naše volje, kar pomeni, da se za posledice, ki jih prinašajo, ne moremo sklicevati na državo, trg ali celo nasprotno stranko.

Finančni instrumenti nam olajšajo trgovanje, saj si težko predstavljamo trgovino brez denarja, posojila, zavarovanj in še česa. Ko pa postanejo sami sebi namen, nam pomagajo samo še davkoplačevalci.

Vrste finančnih instrumentov

Finančne instrumente najprej delimo na finančna sredstva in finančne obveznosti. V nadaljevanju pa na izpeljane in neizpeljane finančne instrumente. Ko pa uporabljamo finančne instrumente v procesu obvladovanja (finančnih) tveganj, jih delimo na varovane postavke in instrumente za varovanje. Ko posamezne finančne instrumente povezujemo med seboj, dobimo sestavljene finančne instrumente ali v gostiteljske pogodbe vstavljene finančne instrumente.

Med finančnimi instrumenti so le izpeljani novost v računovodski praksi. Težava se pojavi, ko ne poznamo namena priskrbe IFI, zato tudi ne poznamo nevarnosti, ki se jim izpostavljamo z njihovo uporabo.

Trenutno najbolj aktualna finančna sredstva

Finančna sredstva delimo na finančna sredstva, s katerimi trgujemo, na tista, ki so namenjena prodaji, pa z njimi ne trgujemo, in na tista, ki smo jih pridobili, da jih bomo imeli, dokler ne zapadejo v plačilo. Četrta vrsta finančnih sredstev so terjatve in dana posojila, ki so računovodsko že dobro poznana vrsta sredstev podjetja in v trenutnih tržnih razmerah medijsko povsem neproblematična.

Finančna sredstva, s katerimi trgujemo, in tista, ki čakajo, da jih bomo prodali, vrednotimo po tržnih vrednostih, s tem da čakajoče ne prevrednotujemo prek poslovnega izida (davčne osnove), ampak odmiki od tržnih cen čakajo v posebnem delu kapitala podjetja do prodaje.

Ti dve kategoriji sta v zdajšnjih tržnih razmerah najbolj zanimivi in ogrožata planet. V svetu se največ pogovarjajo o tem, da je ravno ta delitev kriva za vso to katastrofo. S to delitvijo je samo jasno pokazano, kakšne so posledice opravljanja nečesa drugega, ki ni osnovna dejavnost podjetja. Zdravnik ni kriv, če je zadel diagnozo.

Paziti na finančne obveznosti, ki niso v bilancah

Finančne obveznosti so prejeta posojila, obveznosti do dobaviteljev in druge obveznosti, ki nastanejo ob sklepanju finančnih poslov, kot so obveznosti iz terminskega posla. Prejeta posojila so postala bolj redka dobrina, zato so tudi modni hit.

Predvsem moramo opozoriti na obveznosti, ki jih nimamo pripoznanih v računovodskih izkazih. Na osnovi računovodskih usmeritev se za določene finančne instrumente odločimo, da jih bomo pripoznali, ali po "slovensko" evidentirali, na osnovi denarnega toka oziroma prepozno. Vse obveznosti bi morali zabeležiti v trenutku sklenitve dogovora.

Dejstvo

(Za)varovalno razmerje

V procesu varovanja in zavarovanja nastopa varovana postavka in instrument za (za)varovanje. Varovana postavka je sredstvo ali dolg, ki je izpostavljen tveganju. Instrument za varovanje pa je finančni instrument, s katerim tveganju izpostavljenega zaščitimo, da ne bi ogrozil obstoja podjetja.

Vir: Finance