Ustavite prodajo, ko gre najbolje

Komercialistov, ki bi to naredili po svoji volji, je zelo malo, ponavadi so v to prisiljeni.

Ni lahko, je pa včasih nujno. Prodaja je odsev volje upnika, plačilo je po volji kupca. Soglasje volje nastane ob plačilu, ne ob naročilu. Tveganje neizpolnitve nasprotne stranke se poveča ob izročitvi blaga na up ali izdaji naročila plačilno nesposobnemu dobavitelju. Sčasoma nam peša vid in upada verjetnost, do bomo videli plačilo.

Kdaj prodati delnice, da bodo prodane po najvišji ceni, in kdaj jih kupiti, ko bo cena najnižja? Takih, ki bi to vedeli, ni, čeprav smo menili, da jih poznamo, pa smo se motili. Morda pa so ostala samo podjetja, ki jih vodijo. Če je stečaj zadnja postaja v življenju podjetja, je za upnike umetnost izstopiti iz tega vlaka na predzadnji postaji. Težko je reči kupcu, s katerim sodelujemo že vrsto let, da ne bomo več dobavili blaga, če pa si že res močno želi, lahko dobi blago po predplačilu.

 

Komercialistov, ki bi to naredili po svoji volji, je zelo malo, ponavadi so v to prisiljeni. Leta sodelovanja s kupci, občutek, da je tvoj, slepo verjeti, da so težave le kratkotrajne, če pa je še velika razlika v ceni, ker tisti, ki nikjer več ne dobijo, ne vprašajo za ceno, potem pa lahko trdimo, da je ozračje osladno romantično in ljubezen slepa.

Podjetje gre v stečaj, ko neha plačevati račune, kapitalska neustreznost običajno nastopi veliko prej, samo ne opazimo je, ker je sklep uprave o kapitalski neustreznosti ali prezadolženosti boleč za vse. Ko se zavemo, je treba najti krivca, in to ni lahko.

Plačilna sposobnost in kapitalska ustreznost sta termina, za katerima je treba poznati vsebino in merilo, ki določa, do kdaj je podjetje kapitalsko ustrezno in kaj določa plačilno sposobnost. Ključni dejavniki uspeha so varnost, uspešnost, učinkovitost, likvidnost in zdrava pamet.

Varnost

O varnosti govorimo, ko podjetje razpolaga z dovolj kakovostnimi viri, s katerimi financira poslovanje glede na obseg poslov, dejavnost, ki opravlja in tveganja, ki jim je izpostavljeno pri poslovanju. S povečevanjem prihodkov se v enakem sorazmerju ne povečuje kapital, običajno se povečujejo dolgovi. Z zniževanjem obsega poslovanja pa se znižuje uspešnost poslovanja, ker se fiksni stroški prerazporejajo na vedno manj učinkov, te pa prodajamo, če imamo srečo, po enakih cenah. Pomembno povečevanje ali zniževanje prihodkov poslabšuje kapitalsko ustreznost in s tem varnost.

Uspešnost

Donosnost podjetja se meri z dobičkom podjetja, ta pa je lahko rezultat neizmerne kreativnosti računovodje, vse seveda v okviru računovodskih standardov. Uspeh podjetja je pozitiven denarni tok. Samo z denarjem na računu lahko poravnavamo obveznosti. Denarja se ne da čarati, kot se da pričarati dobiček.

Ravnotežje

Bilanciranje ne pomeni samo to, da je aktiva v bilanci enaka pasivi, to pomeni veliko več. Bilanciranje pomeni sklepanje poslovnih dogovorov z zavedanjem o finančnih posledicah odločitev. V bilanci stanja so sredstva enaka virom samo v teoriji, pa še takrat z mnogo predpostavkami.

Zavedati se moramo, da je bilanca stanja narejena z namenom priskrbe ali nastanka sredstev in dolgov, plačilna sposobnost pa je odvisna od likvidnosti sredstev in zapadlosti dolgov. Zapadlost dolgov mora biti časovno usklajena z zapadlostjo sredstev, sicer imamo likvidnostne težave, te pa napovedujejo plačilne težave.

Učinkovitost

Če imamo kolo z majhnimi kolesi, moramo hitreje poganjati, kot če imamo velika kolesa, da v enakem času prevozimo enako pot. Z manj kapitala (kapitalsko manj ustrezni) si lahko privoščimo manj dolgov, in če želimo delati velike posle, moramo močno poganjati terjatve in zaloge. Večji ko je koeficient obračanja terjatev in zalog manj kapitala potrebujemo. Vsi si ne moremo privoščiti vrteti počasi.

Likvidnost

Preoblikovanje posameznih oblik sredstev v denar se imenuje likvidnost, ta pa je pogoj za plačilno sposobnost. Zaveza k obvladovanju likvidnosti se začne z vrednotenjem sredstev po iztržljivi vrednosti in dolgov po pošteni vrednosti, razlika je kapital in tako izračunan ni nikoli enak tistemu iz bilance. Kakšna je verjetnost, da bo kupec plačal ob zapadlosti?

Tveganja

Obvladovanje tveganj nam zagotavlja doseganje načrtovanega denarnega toka, ker odstranimo ali znižamo vpliv dejavnikov tveganja prihodke in odhodke in s tem zagotovimo primerljivost prihodkov s prejemki in odhodkov z izdatki. Koliko tvegajo vaši kupci?

Cilji?

Vrednotenje kupcev in dobaviteljev opravljamo s ciljem znižati delež zapadlih terjatev, povečati unovčljivost terjatev in preživeti na trgu. Zato moramo biti osredotočeni na petino kupcev, od katerih so odvisne štiri petine uspeha. Glede na specifičnost kupcev moramo določiti zgodnja opozorilna znamenja plačilne nesposobnosti, ta pa morajo odsevati dejansko finančno stanje kupca, ne želeno stanje.

Vir: Finance