Analiza: določanje potenciala podjetja ali vrednotenje preteklosti

Analiza je namenjena oceni potenciala gospodarske družbe za rast ali le obstoj na trgu, ne pa oceni minulega dela oziroma iskanju napak iz preteklosti. Analiza je namenjena oceni potenciala gospodarske družbe za rast ali le obstoj na trgu, ne pa oceni minulega dela oziroma iskanju napak iz preteklosti.

Napake, kot so nedonosne naložbe, nekurantne zaloge in dvomljive terjatve ter predraga ali neprimerna zadolženost, so vključene v izhodišča za naprej.

Trenutne razmere in že začete usmeritve so pomembni, vendar z zavestnimi posegi lahko smer gibanja spremenimo in izhodiščni položaj preoblikujemo v nove ugodnejše priložnosti. Morebitni kupec podjetja je vedno osredotočen na prihodnost, ker denar vlaga v prihodnost. Analize preteklosti so običajno primeri za študente ali razprave z odstavljenim poslovodstvom.

Zato želimo s člankom opozoriti, da je analiza odvisna od namena analiziranja in temu mora slediti uporabna vrednost analize. Ravno tako je predmet analiziranja odvisen od finančnega položaja družbe, tako lahko analiziramo možnosti preživetja, pa možnosti nalaganja prostega denarnega toka v nove dejavnosti ali razširitev osnovne.

Računovodska analiza

Običajna računovodska analiza razčleni prihodke in odhodke v minulem obdobju po vrstah, stroškovnih nosilcih ali po odsekih, kar lahko pomeni po stroškovnih mestih (SM) ali profitnih centrih (PC). Kakšna je razlika med SM in PC? Razlike lahko sploh ni, saj je organizacijska sestava narejena tako, da je nekomu všečna, zato moramo vedno najprej ovrednotiti naloge, zaveze in pristojnosti posameznega oddelka, da bi videli, ali so sploh sposobni ustvarjati dobiček.

Trenutno stanje in že začete usmeritve so pomembni, vendar z zavestnimi posegi lahko smer gibanja spremenimo in izhodiščni položaj preoblikujemo v nove ugodnejše priložnosti.

Sestava premoženja podjetja in dolgov ima določene zakonitosti in samo primerjava s primerljivimi nam da odgovori o primerni organski (premoženjski) in finančni sestavi. Računovodska analiza pozna tudi določene kazalnike, ki so usmerjeni v minulo delo. Preden začnemo obračati številke iz bilance stanja in izkaza uspeha, moramo najprej proučiti računovodske usmeritve, sicer lahko komentiramo hišne številke.

Slabost računovodske analize je v podatkih, ki so v bilancah po namenu, za oceno finančnega stanja pa sta pomembni likvidnost in plačilna sposobnost. Ugodni kazalniki iz računovodskih podatkov ne zagotavljajo preživetja podjetja.

Finančna analiza

Finančna analiza ali skrbni pregled finančnega poslovanja ali podjetja je projekt, ki mora imeti točno določen namen, kar izhaja iz ciljev naročnika skrbnega pregleda. Projekt vključuje oceno stanja in preteklih uspehov podjetja, ki so pripeljali do ugotovljenega stanja. Ključna pa je ocena potenciala podjetja za prihodnjo rast ali pomanjkljivosti v organiziranosti, ki onemogočajo uspešnejše poslovanje. Skrbni pregled finančnega poslovanja pripomore k odkritju in osredotočanju na dejstva pri poslovanju podjetja, ki so kritična za uspeh podjetja in njegovo prihodnost.

Uporabna vrednost izsledkov skrbnega pregleda je cilj skrbnega pregleda. Skrbni pregled finančnega poslovanja se osredotoča tudi na aktivnosti finančnika, ki so glede na dejavnost podjetja pomembne za zagotavljanje finančne konkurenčnosti, obvladovanje dejavnikov tveganja, kapitalske ustreznosti in plačilne sposobnosti podjetja. Skrbni pregled običajno opravljajo revizorji, vendar v določenih primerih cilj pregleda zahteva usposobljenega strokovnjaka oziroma svetovalca, ki ima znanje in izkušnje na področju pregleda. Finančna analiza je vedno usmerjena v prihodnost. Uspeh je bil včeraj, kar šteje so finančne odločitve danes in jutri.

Analiza potenciala podjetja

Analiza potenciala podjetja pomeni najprej oceniti možnost za preživetje podjetja, ki izhaja iz kapitalske ustreznosti glede na poslovni model in načrtovane aktivnosti. Iz tega ocenimo posojilno sposobnost in na koncu verjetnost doseganja načrtovanega denarnega toka. Podjetje je vredno samo toliko, kolikor prostega denarnega toka ustvari in s kakšno verjetnostjo.

Kondicijo podjetja lahko izboljšamo že tako, da povečamo učinkovitost oziroma obrat sredstev, četudi se prodajna marža iz osnovne dejavnosti ne spremeni.

Analiza potenciala vključuje tudi način uporabe finančnega in poslovnega vzvoda.

Finančni vzvod je orodje zniževanja povprečne cene virov financiranja, ampak samo do določene točke, po tej točki, ki ji rečemo kapitalska neustreznost, pa postane dolg neprecenljiv. Poslovni vzvod pa nam določa preživetje glede na spremembo obsega poslovanja. Za poslovanje niso potreba sredstva v lasti, dovolj je, da so v posesti. Lastnina je fiksni strošek, posest pa lahko le variabilen.

Vir: Finance