Plačilna nesposobnost je nalezljiva bolezen, lahko tudi smrtna

Plačilna nedisciplina ali nesposobnost poravnavanja obveznosti se začne z mojo odločitvijo. Sam se odločam, s kom bom sodeloval, v kakšnem obsegu in na kakšen način.

Zakaj gre podjetje v stečaj?

Marsikdo se danes sprašuje, zakaj je šlo nekdaj uspešno podjetje v stečaj. Odkar nas je prizadela gospodarska in finančna kriza, so namreč stečaji na dnevnem redu, o razlogih zanje pa javnost redko sliši.

Kaj nas zavezuje in kaj nam koristi pri razkrivanju tveganj?

Družba ima mnogo zavez razkrivanja na področju tveganj, ki naj bi predvsem koristila lastnikom in drugim deležnikom.

Nobena družba ne razkriva vsega, kar bi morala. Deležniki, ki so upravičeni do določenih informacij, jih ne dobijo, pa tudi zahtevati jih ne znajo. Letno poročilo je najboljša podatkovna podlaga za proučevanje konkurence, upnikov, dolžnikov in delodajalcev.

Naj finančniki so Nevenka Šubelj, Valerija Štiblar in Jožko Peterlin

Jure Ugovšek, Finance 9.11.2010

Predstavljamo nagrajence natečaja Najfinančnik

Finančna kriza je dodatno opozorila na pomen upravljanja denarnega toka in finančnih tveganj ter pomembnost finančnega oddelka v podjetjih. Predstavljamo nagrajence natečaja Najfinančnik, ki so najbolj pripomogli k uspešni plovbi podjetij v času nemirnih finančnih voda.

Katera so prva opozorilna znamenja za stečaj kupca?

Eno prvih znamenj je spremenjen odnos predstavnikov kupca do naših komercialistov, zato morajo biti ti usposobljeni ali vsaj seznanjeni s pomembnimi dejavniki plačilne nesposobnosti kupca.

Točilni pult je lahko zelo (morda še najbolj) primeren prostor komunikacije, če vemo, kaj moramo spraševati. Ko se nam kupec ne odziva več na telefon in elektronsko pošto, je že prepozno. Naslednje znamenje, ki opozarja na nevarnost, je podaljševanje števila dni vezave terjatev v povezavi s povečevanjem deleža zapadlih terjatev v skupnih terjatvah do kupca.

Uporaba poslovnega vzvoda pri odločanju in cenovni politiki

Da opravljamo dejavnost, potrebujemo opremo, pa naj bo ta v lasti ali samo v posesti. Od tega je lahko odvisno, ali imamo stroške za vedno ali samo do odpoklica. Predpostavko, da bo dobro, boljše in da bo hkrati še trajalo, si lahko privoščijo le redki.

Poslovni vzvod je odnos med fiksnimi (stalnimi) in spremenljivimi stroški podjetja, ki precej pripomore k preživetju podjetja, ko se obseg poslovanja spreminja. Fiksni ali stalni stroški nastajajo ne glede na obseg poslovanja in so navadno rezultat minulih poslovnih odločitev.

Stečaj je začetek, ne konec!

Marsikatero podjetje bi ohranilo dejavnost ali "nepoškodovana" sredstva, če bi dovolj zgodaj odšlo v stečaj.

Marsikatero podjetje bi ohranilo dejavnost ali "nepoškodovana" sredstva, če bi dovolj zgodaj odšlo v stečaj. Naloga stečajnika je ohraniti dejavnost, če so za to izpolnjeni pogoji. Dobro ime, ključni kadri, prazne trgovske police ali neizpolnjevanje pogodb ne čakajo. Trg deluje.

Zakaj in kako standardizirati nadzor podjetja?

Komentirati poslovanje družbe le prek računovodskih izkazov je lahko običajno opravilo za tiste nadzornike ali ocenjevalce, ki niso nikoli zares vodili podjetja in so jim še računovodski izkazi preveč znanstveni.

Nadzorniki potrjujejo usmeritve družbe, strateške načrte in običajno tudi letni poslovni načrt, ki običajno vključuje tudi načrtovane računovodske izkaze.

Grožnje načrtovanemu denarnemu toku

Običajno načrtujemo denarni tok na podlagi načrtovane prodaje in s tem povezane nabave in drugih stroškov, ki se ob prodaji preoblikujejo v odhodke. Ob prodaji nastajajo terjatve, pri nabavi blaga in storitev pa obveznosti do dobaviteljev. Ko blago prodamo, nastopijo terjatve do kupcev in prihodki.

Kaj ogroža doseganje načrtovanega denarnega toka?

Običajno načrtujemo denarni tok na osnovi načrtovane prodaje in s tem povezane nabave in ostalih stroškov, ki se ob prodaji preoblikujejo v odhodke.

Ob prodaji nastajajo terjatve, pri nabavi blaga in storitev pa obveznosti do dobaviteljev. Ko blago prodamo, nastopijo terjatve do kupcev in prihodki. Do tu še ni nobenega denarja, davek pa je že treba plačati na osnovi tako ustvarjenih prihodkov in obračunanih ali nastalih odhodkov. Tako načrtovanje denarnih tokov je, kot bi z letala s kamni ciljal predmete na zemlji.

"Najvišja cena posojila je tista, ki nam jo ne zaračunajo. Pokoplje nas."

10namigov banner