Kako prepoznati finančne pasti pri pogajanjih s kupci?

Ko se ponudi priložnost za povečanje prodaje, le redko razmišljamo o drugih finančnih posledicah, kot je večji prihodek in s tem večji dobiček. Navadno zanemarimo boniteto kupca, ki je pripravljen kupiti več. Povečanje terjatev pa zahteva dodatne vire financiranja. Zaradi (pre)hitre rasti smo lahko kapitalsko neustrezni in posojilno nesposobni.

Kako obvladovati cene vse dražjih surovin?

Obvladovanje spremenljivosti cen blaga je enako pomembno kot obvladovanje spremenljivosti deviznih tečajev in obrestnih mer. Cene določenih surovin so lahko mnogo bolj spremenljive od cen vrednostnih papirjev, obrestnih mer in podobno.

Ko varujemo posel, se varujemo pred nepredvidenimi davki

Novi slovenski računovodski standardi (SRS) so večinoma skladni z mednarodnimi računovodskimi standardi (MRS). Med večjimi novostmi je računovodenje oziroma vrednotenje obvladovanja finančnih tveganj. Zelo učinkovito orodje obvladovanja so izpeljani finančni instrumenti, ki pa gredo prvič v zgodovini računovodstva v glavno knjigo.

V Mariboru se začenja kongres davčnih svetovalcev

Danes dopoldne se v mariborskem hotelu Habakuk začenja deveti kongres davčnih svetovalcev. Tridnevno srečanje s strokovnimi pogovori je namenjeno pogovorom o davčni problematiki. V petek še okrogla miza o aktualnih davčnih reformah za pospešitev razvoja gospodarstva.

Na kongresu davčnih svetovalcev bo danes spregovoril Jožko Peterlin iz NLB o davčnih posledicah obvladovanja finančnih tveganj.

Uprava s tveganji tvega spor z nadzorniki

Nova in do zdaj nespoštovana zakonodaja na področju obvladovanja finančnih tveganj je velik izziv vsem v podjetju, saj je tako zaveza ene strani hkrati pravica druge. Uprava je zavezana pripraviti politiko, strategijo obvladovanja finančnih tveganj in razkriti dodatne informacije, ki jih potrebujemo delničarji, da lahko bolje ocenimo svoje naložbene priložnosti.

Namen priskrbe finančnega instrumenta določa davčno osnovo

Kdaj prevrednotenja finančnih instrumentov vplivajo na davčno osnovo in kdaj ne, je odvisno zgolj od namena priskrbe ali nastanka finančnega instrumenta. Ko trgujemo, neposredno vplivamo na poslovni izid in davčno osnovo. Ko pa s finančnimi instrumenti varujemo finančna sredstva ali dolgove pred tveganjem, se prevrednotenja varovane postavke in instrumenta za varovanje v poslovnem izidu pobotata.

Finančni instrumenti niso več samo derivativi

Z uveljavitvijo mednarodnih računovodskih standardov imamo posebej dva standarda samo za finančne instrumente. Načeloma so vse obveznosti in terjatve podjetja finančni instrumenti, s tem da so nekateri predmet drugih standardov zaradi njihove posebnosti, kot so naložbe v skupne podvige, v odvisne družbe, obveznosti do zaposlenih in podobno.

Upniki podjetij so premalo dejavni

"Največja napaka upnikov insolventnih in prezadolženih podjetij je, da ne zavarujejo svojih terjatev in da ne skrbijo za svoje terjatve. Treba pa je tudi oblikovati objektivna merila za ugotavljanje, kdaj se sanacija podjetja splača in kdaj ne," je na včerajšnjem novoletnem srečanju Združenja poslovnih finančnikov Slovenije - tema so bile težave v izvajanju stečajnega zakona - poudaril Šime Ivanjko, profesor stečajnega prava na mariborski pravni fakulteti.

Z obvladovanjem likvidnosti do manj stečajev

Ali obstaja razlika med likvidnostjo, solventnostjo in plačilno sposobnostjo podjetja? Nobeno podjetje ne gre v stečaj samo zaradi izgube. Vsako pa gre v stečaj, če ni denarja na računu. Zakon o finančnem poslovanju podjetij nas napotuje k spoštovanju načela likvidnega in solventnega poslovanja, kar pomeni, da smo vselej sposobni pravočasno izpolnjevati zapadle obveznosti in trajno sposobni izpolniti vse svoje obveznosti. Pri upravljanju likvidnosti moramo zagotoviti pritoke, ki naj bi pokrili načrtovane odtoke. V nadaljevanju zakon zavezuje upravo, da mora podjetje redno spremljati tveganja, ki jim je izpostavljeno pri poslovanju, in sprejeti ustrezne ukrepe, s katerimi ta tveganja obvladuje. Med naštetimi tveganji je tudi likvidnostno.

Komentar letnih poročil: stalna kakovost in veliki preobrati

Velika priložnost je zmanjševanje obsežnosti vsebin, predvsem v poslovnem delu, in osredinjanje na bistveno v vseh delih in prilogah.

"Revizor je potrdil vrednost zalog. Pozabil je le navesti metodo vrednotenja – first in, never out."

10namigov banner