Kako načrtovati denarni tok in biti likviden?

Idealno je, da so prejemki in izdatki iz dejavnosti čim bolj usklajeni.

Denarni tok je sestavljen iz prejemkov in izdatkov podjetja. Običajno so prejemki odsev udenarjanja terjatev oziroma prodaje plačilno sposobnim kupcem. Izdatki pa so odsev poravnavanja obveznosti do dobaviteljev, zaposlenih in drugih dolgov. To so denarni tokovi iz dejavnosti, in ko ti niso usklajeni, jih uravnavamo na finančnem področju. Tako presežke prejemkov nad izdatki za določen čas nalagamo v razne naložbe, ko pa v nekem obdobju izdatki iz dejavnosti presegajo prejemke, se je treba zadolžiti.

 

jp-6

Dr.Jožko Peterlinbo 27. avgusta vodil seminar
Kako obvladovati denarni tok in biti likviden

 
Idealno je, da so prejemki in izdatki iz dejavnosti čim bolj usklajeni in je zadolževanje potrebno le za večje naložbe v opremo ali zgradbe ali drugo naložbo, ki bo dolgoročno pripomogla k pozitivnemu denarnemu toku. V nadaljevanju prikazujemo izhodišča modela načrtovanja denarnega toka v družbi po posamezni poslovni funkciji. Izhodišča za načrtovanje denarnega toka je treba, glede na dejavnost in družbi primerno obdobje, ustrezno dopolniti in nadgraditi po programih in zadolžitvah odgovornih s količniki nagrajevanja nosilcev poslovnih funkcij.

Likvidnost ni plačilna sposobnost

Likvidnost je preoblikovalnost posameznih oblik sredstev v denar. Uravnotežen denarni tok pomeni, da se sredstva unovčujejo skladno z zapadlimi obveznostmi. Odgovornost družbe na področju likvidnosti pomeni pošteno vrednotenje sredstev in dolgov in na drugem mestu sklepanje poslovnih dogovorov z zavedanjem finančnih posledic.

Vsaka poslovna odločitev spravi podjetje iz ravnotežja ali pa ga približa temu. Upravljanje likvidnosti zagotavlja plačilno sposobnost. Dobiček ne zagotavlja plačilne sposobnosti. Donosnost je pogoj za dolgoročno plačilno sposobnost, kratkoročno pa je treba ostati na trgu, in tu bomo, dokler bomo poravnavali svoje dolgove. Vsaka poslovna funkcija v družbi vpliva na plačilno sposobnost, četudi so nekateri profitni centri, drugi pa le stroškovna mesta.

Prodaja

S prodajo nastajajo terjatve in te zahtevajo vire financiranja, ki so lahko kapital, posojila ali pa dobavitelji. S povečevanjem prodaje se običajno povečujejo zahteve po dodatnih dolgovih, ti pa so omejeni s posojilno sposobnostjo družbe, ki je odvisna od kapitalske ustreznosti in doseganja pozitivnega denarnega toka.

Terjatve zahtevajo posojila, ko pa kupci plačajo še posojila, lahko znižujejo ali financirajo novonastale terjatve. Odgovornost prodaje za (načrtovani) denarni tok družbe je že v obvladovanju kupcev, realnem načrtovanju prodaje in prejemkov iz prodaje. Zaznavanje zgodnjih opozorilnih znamenj tveganja neizpolnitve nasprotne stranke naj bo prodaji v malih možganih in v odgovornosti za takojšnjo pripoznavo plačilno nesposobnega kupca.

Nabava

Predstavniki denarni tokov v nabavi so običajno izdatki, te pa lahko uresničimo samo, če so sredstva na računu družbe. Nabava sledi potrebam kupcev in zakonitostim produkcije blaga ali storitev. Verjetno nabavimo blago ali storitev, ki jo pozneje v drugi ali enaki obliki prodamo naprej in s tem ustvarimo dodano vrednost.

Pomembno je ustvariti pozitivni denarni tok, kar je več kot samo dodana vrednost po računovodsko. Dnevi vezave obveznosti naj bodo čim bolj skladni z dnevi vezave terjatev, kar ni preprosto, je pa finančni cilj.

Finance

Finance družbe morajo usklajevati denarne tokove na ravni družbe, ne glede na prodajo, nabavo ali samostojne profitne centre. Bogati kupci in dobavitelji niso zadosten garant za našo likvidnost, šteje plačilna sposobnost družbe. Ker prejemki in izdatki nihajo, jih v financah izravnavajo z raznimi oblikami naložbenja in zadolževanja. V financah se opravlja fina nastavitev DT, cilj so poravnane obveznosti na rok in "prazen" račun, saj ta ni donosen.

Finance morajo posredovati informacije o omejitvah in možnostih družbe in finančnega trga. Zadolževanje ni samoumevno, posojilo ni pravica, je prestiž. Če je podjetje sposobno večjega zadolževanja, je to prednost pred konkurenco, nič pa ne pomaga, če prodaja ali nabava ne znata unovčiti te prednosti.

Zadolženost in plačilna sposobnost

Odgovornost za uresničljivost načrtovanih DT je na vseh zaposlenih, ki imajo pravico do odločanja, saj sprejemajo finančne odločitve. Zadolževanje je omejeno, plačilna sposobnost pa mora biti absolutna. Vsaka odločitev spremeni plačilno sposobnost, nekatere jo tudi poslabšajo, in če je veliko takih, bomo prek noči na področju kapitalske neustreznosti ali prezadolženosti. Temu sledi samo stečaj.

 

Načrt

Načrtovanje in nadzor nad uresničevanjem načrtovanega

V tabeli prikazujemo poenostavljeno načrtovanje denarnih tokov v prodaji, nabavi in financah. Na podlagi načrta denarnega toka za prihodnje obdobje, ki je običajno mesec, se finančnik pripravi na aktivnosti na finančnem trgu. Presenečenja za finance družbe pomenijo drago zadolževanje in prepoceni, in ne vedno tveganju primerno naložbenje.

V družbi, kjer so denarni tokovi stvar naključja in ne tečejo načrtovano, je denar predrag in neizkoriščen. Obresti tečejo tudi za denar, ki ni premišljeno uporabljen.

izhodiscaZaNacrtovanjeDT

 
Vir: Finance